องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง
 
 

นายสุลักษณ์  ว่องไว
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ผอ.กองคลัง
 

นางสาวรุ่งนภา  เกษตรสินธ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
นางสุพันนิสา  โอฆะพนม
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 

นางกุลนิภา  ศรีฉายา
ผช.จนท.พัสดุ

นางปภานัน  มาลาเหลือง 
ผช.จนท.การเงินและบัญชี

นางศิราณี  โพธิ์รอง
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้

นางสาวกรรณิกา  พละกาบ 
ผช.จนท.ธุรการ
 
นายจักรพงษ์  วันภักดี
ผช.จนท.การคลัง
     

 
View : 257