องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักปลัด

นายสงคราม แสงสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
0638253557

นายนิยม สุวรรณะ
นิติกร
0807535815

นายสุรพล กุชโร
นักทรัพยากรบุคคล

นางปภาดา ราชประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ
0811201420

จ่าสิบเอกประยงค์ โนนแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

น.ส.ศิริกร หินซุย
นักจัดการทั่วไป

นางสาวมลิวรรณ พละวัฒร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
0899919231

นางสาวพัชรินทร์ คำตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวคณิฏฐ์ษา จิรโชติธราวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
0980952297

นางสาวพิกุล ศรีทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
0807287262

นางสาวดลยา ทองโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวิเคราห์นักโยบายและแผน

นายกมล ล่ามแขก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นายสำราญ นักลำ
พนักงานขับรถยนต์

นายโสพล เพ็งศรี
พนักงานขับรถยนต์

นายจิรานุวัฒ เพ็ญสุริยา
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ

นางพงจันทร์ โพธาราม
คนงานทั่วไป

นายวิชัย มิรัตนไพร
ภารโรง