องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง

นางปราณี กุมภาษี
ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผอ.กองคลัง

นางสุพันนิสา โอฆะพนม
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางกุลนิภา ศรีฉายา
ผช.จพง.พัสดุ

นางปภานัน มาลาเหลือง
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางศิราณี โพธิ์รอง
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นางสาวกรรณิกา พละกาบ
ผช.จพง.ธุรการ

น.ส.ดวงตา วรชินา
ผช.จพง.พัสดุ

นายจักรพงษ์ วันภักดี
ผช.จพง.การคลัง