องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง

นายวาที ศรีวิเศษ
ผอ.กองช่าง

นายพรรณรงค์ชัย พละกาบ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายมหาชัย ศรีฉายา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายวัฒนา นามวิเศษ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวนาถชนก เรืองมนตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ