องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองสวัสการสังคม

นางปราณี กุมภาษี
ผอ.กองสวัสดิการฯ

นางสาวสุภาภรณ์ พนมพงศ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวกชพร ศรีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวสุภาภรณ์ บทมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ