องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
คณะผู้บริหาร

นายไพบูลย์ เพ็ญสุริยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0892834142

นายจิติพงษ์ ศรีฉายา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0860041657

นายสังวาลย์ พันธะโคตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0818718410

นายประยง ชารีดา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0806614356