องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 
  สำนักปลัด


นายนิราศ  ควรสุทธิ
ปลัด อบต
 
 
นายสุลักษณ์  ว่องไว
รองปลัดอบต.
 
 
นายสงคราม  แสงสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
 

นางสาวอุไรวรรณ สังขศิลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายกิติศักดิ์  ชาติมนตรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายนิยม  สุวรรณะ
นิติกรชำนาญการ

นางสาววรัทยา  วิเศษศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางเพียงเดือน  โคตวงศ์
ครู

นางเยาวลักษณ์  โพธิแสง
ครู

นางสาวมลิวรรณ  พลวัฒน์
จพง.สาธารณะสุขชำนาญงาน
 
นางปภาดา  ราชประโคน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายไพรัช  สุภโส 
จนท.ประสานงานชนบท
 
นายมานพ  โพชโน
สันทนาการ
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 

นางสาวคณิฎฐ์ษา  จิรโชติธราวัตน์
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์

นางสาวพัชรี  ผาริการ 
ผช.จนท.ศูนย์เด็กและเยาวชน

นางสาวพิกุล  ศรีทอง
ผช.จพง.สาธารณสุขชุมชน

นายกมล  ล่ามแขก
ผช.จพง.การเกษตร

นายสุเมธ  ชัยนิช
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสุรชาติ  แสนสุโพธิ์
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
 
ผู้ดูแลเด็ก
 

นางปภัชญา  มิรัตนไพร
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางยุภาวดี  โพชโน 
ผู้ดูแลเด็ก
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 

นางมลฤดี  รัญระนา
คนงานทั่วไป

นายวิชัย  มิรัตนไพร
ภารโรง

นายสำราญ  นักลำ 
คนขับรถ
   
     
 
 
 
     
     
     

 
View : 564