องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 
  สำนักปลัด

นายสุลักษณ์  ว่องไว
ปลัดอบต.
 
     
 
นายสงคราม  แสงสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
 

นางสาวอุไรวรรณ สังขศิลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


 

นายนิยม  สุวรรณะ
นิติกรชำนาญการ

นางสาววรัทยา  วิเศษศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางปภาดา  ราชประโคน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวมลิวรรณ  พลวัฒน์
จพง.สาธารณะสุขชำนาญงาน
 
 
 
     
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 

นางสาวคณิฎฐ์ษา  จิรโชติธราวัตน์
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
 
นางสาวพิกุล  ศรีทอง
ผช.จพง.สาธารณสุขชุมชน

นายกมล  ล่ามแขก
ผช.จพง.การเกษตร

 

นายสุรชาติ  แสนสุโพธิ์
ผช.จพง.บันทึกข้อมูล
 
 
 
     
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 

นางสาวปวีณา ขาวเจริญ

คนงานทั่วไป

นายวิชัย  มิรัตนไพร
คนงานทั่วไป

นายสำราญ  นักลำ 
พนักงานขับรถ
   
     
 
 
 
     
     
     

 
View : 1077