องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
โลโก้อบต.วารีสวัสดิ์   20 ม.ย. 63 230
โลโก้กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วารีสวัสดิ์   20 ม.ย. 63 213
โลโก้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวารีสวัสดิ์   20 ม.ย. 63 213
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   30 มี.ค. 63 241
แบบแจ้งรายการเสียภาษีโรงเรือนที่ดิน   14 ม.ย. 63 220