องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองสวัสดิการสังคม

 
 
นางปราณี  กุมภาษี 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 

นางสาวสุภาพร  พนมพงษ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
     
  พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวกชพร  ศรีแก้ว
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
 

 
View : 13137