องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ


มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะดาวน์โหลด วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   16 ก.ค. 63 451
วันที่ : 20 เมษายน 63 View : 1026
มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ดู 1021)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ  (ดู 1106)
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  (ดู 1011)
มาตรการป้องกันการ รับสินบน  (ดู 973)
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต  (ดู 1086)
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง  (ดู 1057)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม  (ดู 1022)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :