องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 15 ก.ค. 63 10
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 20 ม.ย. 63 52
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 20 ม.ย. 63 50
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 20 ม.ย. 63 51
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 20 ม.ย. 63 52
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 20 ม.ย. 63 54
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 20 ม.ย. 63 48
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 20 ม.ย. 63 57
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 20 ม.ย. 63 56