องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 15 ก.ค. 63 985
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 20 ม.ย. 63 1025
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 20 ม.ย. 63 1022
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 20 ม.ย. 63 1057
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 20 ม.ย. 63 1086
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 20 ม.ย. 63 973
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 20 ม.ย. 63 1011
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 20 ม.ย. 63 1106
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 20 ม.ย. 63 1021