องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 15 ก.ค. 63 191
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 20 ม.ย. 63 237
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 20 ม.ย. 63 249
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 20 ม.ย. 63 258
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 20 ม.ย. 63 259
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 20 ม.ย. 63 235
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 20 ม.ย. 63 238
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 20 ม.ย. 63 274
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 20 ม.ย. 63 237